-  หลักการทำงานของโคมเพิ่มแสง
   หน้าเหลี่ยม GOLDLIGHT


-  วิธีการใช้งานแบบเก่าของหลอด
   ฟลูออเรสเซนต์


-  รายละเอียดตัวสินค้า
คุณสมบัติเด่นของโคมเพิ่มแสง
   หน้าเหลี่ยม GOLDLIGHT

- การใช้งานและการบำรุงรักษา
 
 
  - แบบคำนวณจุดคุ้มทุนระหว่างโคมเพิ่มแสงหน้าเหลี่ยม GOLDLIGHTกับหลอดฟลูออเรสเซนต์
- แบบคำนวณจุดคุ้มทุนระหว่างโคมเพิ่มแสงหน้าเหลี่ยม GOLDLIGHT กับ โคมไฮเบย์ 400 w.
- ตัวอย่างการเปรียบเทียบแสงก่อน
 และหลังการติดตั้งโคมเพิ่มแสง
 หน้าเหลี่ยม 3x36 w. GOLDLIGHT
 โครงการ YOKOHAMA
 
- ผลทดสอบโคมเพิ่มแสง 1x36 w.จากสถาบันไฟฟ้าและอีเล็กทรอนิคส์บางปู
- ผลทดสอบโคมเพิ่มแสง 3x36 w.จากสถาบันไฟฟ้าและอีเล็กทรอนิคส์บางปู
     
- โคมเพิ่มแสงหน้าเหลี่ยม
  1 x 18 w., 1 x 36 w. ( T8 ) / 1 x 28 w.,
  1 x 54 w. ( T5 ) และ 1 x 18 w.
( LED TUBE )


- โคมเพิ่มแสงหน้าเหลี่ยม รางอกไก่
  2 x 36 ( T8 ), 2 x 28, 2 x 54w. ( T5 )  และ 2 x 18 w. ( LED TUBE )

- โคมเพิ่มแสงหน้าเหลี่ยม รางตรง
  2 x 36 ( T8 ), 2 x 28, 2 x 54 w. ( T5 )
และ 2 x 18 w. ( LED TUBE )

- โคมเพิ่มแสงหน้าเหลี่ยม รางอกไก่
  3 x 36 ( T8 ), 3 x 28, 3 x 54 w. ( T5 )
และ 3 x 18 w. ( LED TUBE )
 

- โคมเพิ่มแสงหน้าเหลี่ยม รางตรง
 
3 x 36 w. ( T8 ) / 3 x 28 w., 3 x 54 w. (T5) และ 3 x 18 w. ( LED TUBE )

- โคมเพิ่มแสงหน้าเหลี่ยม รางอกไก่
  4 x 36 ( T8 ), 4 x 28, 4 x 54 w. ( T5 )
 4 x 18 w. ( LED TUBE )

- โคมเพิ่มแสงหน้าเหลี่ยม รางตรง
  4 x 36 ( T8 ), 4 x 28, 4 x 54 w. ( T5 )
4 x 18 w. ( LED TUBE )

- หลอดนาโนฟลูออเรสเซ็นต์
- โคมกันน้ำ กันความชื้น
- โคมถนนเพิ่มแสงฟลูออเรสเซ็นต์

- โคมโรงงาน หรือโคมอกไก่ 
- โคมตะแกรง
-โคมฝังฝ้า,ติดลอยฝาครอบพลาสติค 
-โคมตัวยู
- หลอด LED
- ผลิตภัณฑ์อื่นๆ
 
     
- แคตตาล็อคโคมเพิ่มแสงหน้าเหลี่ยม
- เครื่องหมายการค้า

- ใบสิทธิบัตร
-แคตตาล็อค LED
       
       
   
ตัวอย่างตารางคำนวณจุดคุ้มทุนระหว่างโคมเพิ่มแสง GOLDLIGHT 3x36 w.
กับหลอดไฮเบย์ หรือแสงจันทร์ 400 w.
 
       
   
No.
รายการ
Description
ก่อนติดตั้ง
หลังติดตั้ง
หน่วย
1
ชนิดบัลลาสต์ Ballast Type
แกนเหล็ก
 อิเล็คทรนิคส์
ชนิด
2
ชนิดของโคม Lighting Fixture
FLUORESCENT
REFLECTOR
ชนิด
3
ชนิดของหลอด Lamp Type
400
3X36
หลอด
4
แรงดันไฟฟ้า Voltage (Volts)
220
220
 Volts
5
จำนวนโคมไฟทั้งหมด Total Luminaires
100
100
Sets
6
ชั่วโมงการเปิดใช้งาน/วัน Timing Hrs./Day
24
24
 Hrs.
7
ระยะเวลาทำงาน/เดือน/วัน Working Days
30
30
Days
8
ค่ากำลังไฟฟ้าสูญเสีย Power Watt Loss = V*I*PF
420
108
Watts
9
รวมค่าพลังงานสูญเสียทั้งหมด (กิโลวัตต์/เดือน) Total Power Consumption (kWh./Mth.)
30,240
7,776
 kWh/Mth
10
อัตราค่าไฟฟ้า : บาท / หน่วย Average Electric Charge (Baht/kWh)
3.50
3.50
Baht/unit
11
รวมค่าไฟฟ้าที่เสีย / บาท / เดือน Average Electric Cost (Baht/Mth.)
105,840
27,216
Baht
12
ค่าไฟฟ้าที่ประหยัดได้ / บาท / เดือน Energy Saving  ( Baht / Mth. )
78,624
Baht
13
ราคาค่าอุปกรณ์ / บาท / ตัว Meterial Cost (Baht / Unit )  
3,500
Baht
14
ราคาค่าติดตั้ง / บาท / ตัว Labour Cost  (Baht / Unit )  
0
Baht
15
รวมเงินลงทุนทั้งสิ้น /บาท Investment Cost (Baht)
350,000
Baht
16
ระยะเวลาคุ้มทุน / เดือน Payback Period per Month
4.45
Mths.
17
ผลประโยชน์ที่ได้รับในระยะเวลารับประกันของ
โคมไฟ 6ปี
Benefit Energy Saving Warraty of Lighting 6 Years
5,310,928
Baht
18
ผลประโยชน์ที่ได้รับในระยะเวลาที่ใช้งานจริงของ     โคมไฟ 10ปี
Benefit Energy Saving Average Life Time of Lighting 10 Years
9,084,880
Baht
 
   
  หมายเหตุ **   1. Energy Saving Lighting fixture Brand name :  GOLDLIGHT ( ELECTRONIC BALLAST)  
      2. ระยะเวลาคืนทุนอาจจะสั้นกว่านี้เนื่องจากค่าไฟฟ้า FT จะถูกพิจารณาเพิ่มขึ้นทุก ๆ 3 เดือน  
      3. ค่าความประหยัดที่ได้ตลอดอายุการรับประกันได้ทำการหักค่าใช้จ่ายในการลงทุนแล้ว  
 
   
 
       
   
   
     
   
 
       
 
Copyright © 2012  www.goldlightinter.com All rights reserved.
  web stats  
Current Pageid = 32